Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Midtjysk Brand & Rednings whistleblowerordning kan benyttes af nuværende og tidligere medarbejdere samt af samarbejdspartnere der aflønnes af og/eller udfører opgaver på vegne af Midtjysk Brand & Redning.

Whistleblower-ordningen er en mulighed for ansatte og samarbejdspartnere for at give besked, hvis man har mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Midtjysk Brand & Redning.

Der kan indberettes om forhold begået af personer med tilknytning til Midtjysk Brand & Redning, fx en medarbejder eller leder, en samarbejdspartner eller en leverandør.

Hvad kan du indberette om?
Whistleblower-ordningen kan kun bruges, hvis du har viden eller begrundet mistanke om alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold, herunder grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Midtjysk Brand & Redning.

Det er fx alvorlige forhold, hvis der er tale om:

  • strafbare forhold – fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bestikkelse, bedrageri mv.
  • grov eller gentagen overtrædelse af lovgivning eller interne retningslinjer eller procedurer om fx tjenesterejser, gaver, regnskabsaflæggelse mv.
  • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane

Hvis et forhold ikke er omfattet af whistleblower-ordningen, vil du få at vide, at din indberetning ikke vil blive behandlet og så vidt muligt blive vejledt om, hvor du i stedet kan henvende dig.

Hvad kan du IKKE indberette om?
Forhold der handler om dit ansættelsesforhold, fx fravær, trivsel, utilfredshed med lønforhold, fysisk arbejdsmiljø, overtrædelse af alkoholpolitik mv. skal ikke indberettes via whistleblower-ordningen. Disse forhold skal i stedet indberettes gennem de normale kanaler på arbejdspladsen, fx nærmeste leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant mv.

Du må ikke indgive urigtige oplysninger
Oplysninger til whistleblower-ordningen skal indgives i god tro – det vil sige, at du ikke bevidst må indgive urigtige eller vildledende oplysninger. Hvis du bevidst indgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for dig. Du risikerer også at blive anmeldt til politiet.

Du kan være anonym
Når du indberetter, vælger du selv, om du vil foretage indberetningen anonymt. Hvis du vil være anonym, skal du ikke oplyse dit navn eller lignende, fx adresse eller telefonnummer - heller ikke i vedhæftede dokumenter.

Vælger du at være anonym og undlader at afgive kontaktoplysninger skal du være opmærksom på, at vi ikke har mulighed for at kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt at bede om yderligere oplysninger. Det vil heller ikke være muligt at underrette dig om resultatet af vores behandling af henvendelsen.

Sådan indberetter du
Alle indberetninger foretages ved at sende en mail til mjbr.whistleblower@mjbr.dk. Indberetningen kan kun ske skriftligt. Du har mulighed for at medsende dokumentation for at underbygge din indberetning.

Sådan behandler vi din indberetning
Når vi har modtaget din indberetning, får du en automatisk kvittering på modtagelsen af din indberetning. Herefter foretager whistleblowerudvalget en indledende vurdering og undersøgelse af de påpegede forhold.

Hvis whistleblower-udvalget vurderer, at din indberetning vedrører forhold, som ikke falder indenfor ordningen, får du besked om, at whistleblower-udvalget ikke foretager sig yderligere i sagen.

Hvis whistleblower-udvalget vurderer, at din indberetning omhandler alvorlige forhold, vil der blive iværksat en nærmere undersøgelse. I den forbindelse vil den pågældende afdeling i Midtjysk Brand & Redning blive inddraget i nødvendigt omfang.

Du skal være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at undersøge en sag, hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig. Vi må heller ikke kun lægge vægt på anonyme oplysninger, hvis vi skal rejse en personalesag. Hvis vi ikke kan kontakte dig, kan det derfor betyde, at vi må henlægge din indberetning, uden at det er muligt at komme til bunds i sagen.

Hvis vi vurderer, at der er, eller kan være tale om strafbare forhold, vil din henvendelse blive videresendt til politiet.

Du vil som udgangspunkt blive orienteret om sagens behandling og eventuelt resultat. Dette forudsætter imidlertid, at det er muligt at kontakte dig via kontaktoplysninger du har meddelt os i forbindelse med din indberetning (mail-adresse, telefonnummer eller lignende).

Hvem har adgang til din indberetning?
Det er kun whistleblower-udvalget, som består af chefkonsulenten i Midtjysk Brand & Redning, næstformanden i MED-udvalget for Midtjysk Brand & Redning (en medarbejderrepræsentant) og borgerrådgiveren i Silkeborg Kommune (rådgivende konsulent for Midtjysk Brand & Redning i whistle-blower-forhold), som har adgang til din indberetning. Vedrører din indberetning en af foranstående indkaldes stedfortræder, som får adgang til din indberetning.

Sådan er du beskyttet
Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier.

Vi videregiver ikke oplysninger om din identitet til personer uden for whistleblower-udvalget uden dit udtrykkelige samtykke. Det betyder fx, at vi ikke udleverer din identitet i forbindelse med fx anmodninger om aktindsigt.

Ved en eventuel politianmeldelse kan vi dog videregive oplysninger om din identitet. Vi underretter dig altid, inden vi videregiver oplysningerne. Hvis der indledes en retssag mod den, indberetningen handler om, vil du kunne blive indkaldt som vidne under retssagen.

Hvad med den anmeldte?
Midtjysk Brand & Redning er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår vedkommende bliver orienteret, så orienteringen ikke får konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af eventuelt bevismateriale.

Viser det sig, at den pågældende som ansat i Midtjysk Brand & Redning har begået alvorlige fejl eller forsømmelser samt eventuelt lovovertrædelser, vil det som udgangspunkt have ansættelsesretlige konsekvenser. Er der eller vurderes der at være overtrådt regler i straffelovgivningen, vil det som udgangspunkt blive meldt til politiet.

Midtjysk Brand & Redning
Kejlstrupvej 99C
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 35 99
mjbr@mjbr.dk 

CVR: 37137502