Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Afbrænding

Afbrænding

Afbrænding af affald er kun tilladt i et godkendt afbrændingsanlæg

Affaldsafbrænding

Da affaldsbrænding kun er tilladt i et godkendt afbrændingsanlæg, kan Midtjysk Brand & Redning ikke give accept til affaldsbrænding. Det gælder også for afbrænding af haveaffald, papir og andre mindre ”normale” afbrændinger.

Alt affald skal derfor afleveres på lossepladsen eller genbrugsstation.

Lejrbål, Sct. Hans Bål og lignende

Lejrbål, Sct. Hans Bål og lignende bål, der ikke har til formål at bortskaffe affald må gerne afbrændes.
Det er ikke lovligt at brænde f.eks. haveaffald eller papir, selvom afbrændingen kaldes f.eks. lejrbål. Afbrænding af haveaffald Sct. Hans aften er tilladt for alle.

 

Læhegn

Grundejere, der skal af med grenaffald fra en- eller flerrækkede læhegn, er tilladt at afbrænde affaldet på egen grund. Men afbrændingen må kun ske i landzone, og udenfor landsbyafgrænsningerne i tidsrummet 1. november til 1. marts.

Halmafbrænding

Halm eller andre landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Disse bestemmelser gælder dog ikke for:

  • Flammebehandling af ukrudt
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • Halm der har været anvendt til overdækning eller lignende
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
  • Våde halmballer
  • Det er ikke tilladt at foretage sammenhængende flade afbrænding af stubmarker

Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering til Midtjysk Brand & Redning.

Skovbrug

Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald. Dette gælder dog kun i en sammenhængende bevoksning af skovtræer på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.
Skovbrugets afbrænding kan altså ske lovligt uden dispensationer i henhold til miljøreglerne. Inden afbrænding skal kommunes miljøafdeling altid kontaktes.

Kontakt Kursusafdelingen
 
 

Åbningstider

Vagtcentralen kan kontaktes hele døgnet 

Midtjysk Brand & Redning
Kejlstrupvej 99C
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 35 99
mjbr@mjbr.dk 

CVR: 37137502