Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skorstensfejer

Skorstensfejer

Skorstensfejning i Viborg og Silkeborg kommuner

Har du oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende tilsluttet din skorsten, skal du have den undersøgt og fejet mindst én gang om året af en uddannet skorstensfejer, jf. skorstensfejerbekendtgørelsen (BEK nr. 541 af 22/05/2017).

Viborg kommune har indgået aftale med skorstensfejermester Tommy Christensen og skorstensfejermester Per Dyrby Knudsen, og Silkeborg kommune har indgået aftale med skorstensfejermester René Dahl Nielsen om at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde i de to kommuner.

Aftalerne er lavet for at sikre, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes alle kommunens borgere.
For aftalerne gælder det, at:

 • Skorstensfejermestrene skal bruge de priser, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget
 • Betaling for det årlige tilsyn og skorstensfejning automatisk opkræves sammen med ejendomsskatten
 • Skorstensfejermestrene skal være omfattet af Skorstensfejerlaugets kvalitetssikringsordning

Mulighed for at vælge en anden skorstensfejer end den kommunale skorstensfejer

Det kan være hensigtsmæssigt at bruge en af ovennævnte skorstensfejere, men det er ikke et krav. I Danmark er der frit skorstensfejervalg, dvs. du bestemmer selv, hvilken skorstensfejer du ønsker at benytte.
Vælger du en anden skorstensfejer end den kommunalt anviste, skal du udfylde en blanket.

Den udfyldte blanket skal sendes til den kommunalt anviste skorstensfejermester og til Midtjysk Brand & Redning på mailadressen mogf@mjbr.dk. På samme blanket skal din nye skorstensfejer tilkendegive, at denne overtager forpligtigelsen i forbindelse med skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn.

Ved valg af en anden skorstensfejer betaler du direkte til denne skorstensfejer. Hvis skorstensfejerskiftet medfører økonomiske konsekvenser, er det kommunerne og Midtjysk Brand & Redning uvedkommende.

Skal du have tilbagebetalt opkrævet gebyr for indeværende år (opkrævet over ejendomsskattebilletten), er det din nuværende skorstensfejermester, der skal tilbagebetale dette.

Du skal også være opmærksom på, at det ifølge byggeloven er dit ansvar, at din bygninger er i lovlig stand, herunder at skorstenen fejes en gang om året. Manglende fejning af skorstene og ildsteder er et ulovligt forhold efter denne bestemmelse. Det er således dit ansvar, at skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder terminer for skorstensfejning, overholdes. Du skal desuden sikre, at en anden skorstensfejer end den, der er anvist af kommunen, har den korrekte og påkrævede uddannelse. 

Vær opmærksom på, at ved opsætning af en brændeovn m.m. skal denne godkendes inden ibrugtagning ved påtegning af en prøvningsattest. Denne påtegning skal foretages af en uddannet skorstensfejer. Midtjysk Brand & Redning anbefaler i den forbindelse, at du ikke benytter en skorstensfejer, der har medvirket ved opsætning og montering.

Øvrige betingelser:

 1. Bliver skorstensfejeren under arbejdet opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om ildsteder og aftrækssystemer i bygningsreglementet, skal der ske meddelelse herom til Midtjysk Brand & Redning.
 2. Skorstensfejeren er forpligtet til at oprette og vedligeholde et register over de ejendomme, hvor der er indrettet ildsteder, som er omfattet af denne aftale.
 3. Registerets skal indeholde følgende oplysninger: Ejendomsnummer, ejendommens adresse, ildsteders, rørledningers og skorstenes antal, højde og art, de enkelte ildsteders fyringseffekt, brændemiddel og antal røgrør samt registrering (dato) af udført rensning af aftrækssystemer. 
 4. Midtjysk Brand & Redning kan til enhver tid kræve registret fremsendt, både som oplysninger for enkeltejendomme eller hele registret. Registeret er Midtjysk Brand & Rednings ejendom og skal ved ophør af aftale med husejeren efter anmodning udleveres til Midtjysk Brand & Redning.
 5. Ophører en privatretlig aftale om skorstensfejning, skal skorstensfejeren senest 14 dage herefter meddele dette skriftligt til Midtjysk Brand & Redning. Ophævelse af aftalen skal være underskrevet af hhv. skorstensfejeren og ejeren af ejendommen. Skorstensfejeren skal vedlægge kopi af tidligere fejningsrapporter udført under den privatretslige aftale.
 6. Det aftales med Midtjysk Brand & Redning, på hvilket medie oplysningerne skal udleveres.
 7. Ved umiddelbar fare for brand, forgiftning eller eksplosion skal skorstensfejeren give ejer eller bruger skriftlig meddelelse om, at den pågældende skorsten, ildsted mv. ikke bør benyttes, før manglen er afhjulpet. Midtjysk Brand & Redning skal straks underrettes om de konstaterede forhold med henblik på udstedelse af påbud eller forbud med hjemmel i byggeloven. Såfremt Midtjysk Brand & Redning udsteder påbud eller forbud efter byggeloven, skal skorstensfejeren underrettes af kommunen.
Kontakt Forebyggelse & Myndighed
 
 

Åbningstider

Vagtcentralen kan kontaktes hele døgnet

Midtjysk Brand & Redning
Kejlstrupvej 99C
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 35 99
mjbr@mjbr.dk 

CVR: 37137502